PRÁVNÍ SLUŽBY

Právní služby poskytuji zejména v těchto oblastech českého práva:
 • občanské právo:
  • kupní, darovací, nájemní, směnné a zástavní smlouvy
  • smlouvy o dílo, o zápůjčce a výpůjčce
  • licenční smlouvy, ochrana práv duševního vlastnictví
  • ochrana osobnosti
  • náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, vydání bezdůvodného obohacení
  • dědické právo
 • právo nemovitostí:
  • kupní, darovací, nájemní a směnné smlouvy
  • zástavní smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
  • prohlášení vlastníků, stanovy společenství vlastníků jednotek
  • smlouvy o výstavbě
  • katastr nemovitostí
  • zastupování ve stavebním řízení
 • obchodní právo:
  • zakládání obchodních společností
  • společenské smlouvy, smlouvy o výkonu funkce členů orgánů obchodních společností
  • smlouvy o převodu obchodního podílu
  • obchodní rejstřík
  • vymáhání pohledávek
  • exekuční a insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • rodinné právo:
  • rozvod manželství
  • dohody manželů o úpravě poměrů jejich nezletilých dětí, jejich majetkových poměrů, společného bydlení a výživného pro dobu po rozvodu manželství
  • dohody o vypořádání zaniklého společného jmění manželů
  • výživné
  • určení a popření otcovství
 • pracovní právo:
  • pracovní smlouvy a jiné pracovněprávní dohody
  • výpovědi a ostatní způsoby rozvázání pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
  • vnitřní předpisy zaměstnavatele
  • náhrada škody v pracovněprávních vztazích
  • pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • zdravotnické právo:
  • soukromoprávní a trestněprávní odpovědnost při porušení povinnosti poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni
  • náhrada škody na zdraví a náhrada nemajetkové újmy
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • vnitřní předpisy zdravotnických zařízení
  • zastupování v řízení před Českou lékařskou komorou a Státním úřadem pro kontrolu léčiv
 • v rámci shora uvedených právních oblastí:
  • právní poradenství a právní stanoviska
  • sepisování smluv
  • zastupování v řízení před orgány státní správy a samosprávy
  • zastupování v řízení před soudy všech stupňů a před Ústavním soudem České republiky
© 2019 – 2020 Hana Ort